1،000،000
معرفی دوره آموزش میکروسرویس ها با استفاده از Docker, Kubernetes, SQL Server, GRPC و ...

دوره آموزش میکروسرویس ها به صورت عملی دوره ای است که در آن دو سرویس مطالب و کاربران را با دات نت کور خواهیم ساختٍ آنها را در کوبرنتیز دیپلوی خواهیم کرد و همینطور از ابزارها و تکنولوژی های مختلفی مثل RabbitMQ, Docker, Kubernetes, GRPC, SQL Server و ... استفاده خواهیم کرد.

سرویس ها در این دوره با دات نت کور نسخه ۵ ساخته و راه اندازی می شوند اما اگر شما برنامه نویسی با زبان دیگری هستید می توانید سرویس ها را با زبان برنامه نویسی خود ساخته و راه اندازی کنید٬ تمرکز ما در این دوره بر ساختن سرویس ها یا داکر یا ابزارهایی که استفاده می کنیم نیست در این دوره تمام تمرکز روی معرفی معماری میکروسرویس ها می باشد.

مشخصات مدرس