در این مقاله ساخت سایت مپ به صورت داینامیک در ASP.NET Core را بررسی خواهیم کرد.