در این مقاله با آموزش دریافت اطلاعات توسط Ajax در ASP.NET Core در خدمت شما دوستان هستم و به صورت عملی در پروژه دریافت اطلاعات توسط Ajax را انجام خواهیم داد.