آزمایشی2 اجرای طرح کسب و کارهای نوین و زود بازده در بین جوانان استان گلستان آزمایشی